Đất giá thể

Đất giá thể trồng rau, cây cảnh

Đất giá thể trồng rau, cây cảnh

Liên hệ

GT 05 là giá thể sinh học không đất, có hàm lượng chất hữu cơ (OM) và dinh dưỡng cao: 44% chất hữu cơ (OM), 1,2% đạm (N), 0,8% lân (P2O5),...